Vyjádření vedení gymnázia ke studentské stávce 15. 3. 2018

Na dnešní den organizují studenti napříč celou republikou protestní stávku na obranu ústavních hodnot.

V průběhu celého studia se snažíme vést naše žáky k tomu, aby se nebáli vyjádřit svůj názor, aby jej správnou formou hájili, aby diskutovali o problémech, které je trápí a aby hledali odpovědi na své otázky. Vedeme je k tomu ve všeobecně vzdělávacích předmětech při znalostní výuce, vedeme je k tomu při projektové výuce, ale snažíme se také, aby měli rozhled společenský, občanský a aby si uvědomovali důležitost demokratických hodnot a vymožeností svobodné společnosti.

Ve škole je ustanoven fungující školní parlament – Studentská rada – který pracuje bez intervencí vyučujících a vedení školy. Naopak, vedení školy považuje Studentskou radu za důležitého partnera, snaží se názory Studentské rady brát vážně a její relevantní požadavky plnit.

Studentská rada projednávala otázku účasti žáků školy na výstražné stávce, která je na dnešní den plánována, a poté vznesla na vedení školy požadavek, aby žákům školy bylo umožněno se k této stávce připojit.

Vedení školy vítá, že naši žáci chtějí vyjádřit svůj občanský postoj, a proto jim umožní se do stávky zapojit. Přitom však musí zabezpečit, aby byly plněny všechny povinnosti, které škola ke svým žákům, potažmo i jejich rodičům, má. Vedení školy se proto se Studentskou radou dohodlo na tomto postupu:

  • účast na stávce bude organizována tak, aby nebyla narušena výuka a aby bylo zřejmé, že žáci, kteří se jí účastní, tak činí proto, že se ztotožňují s výzvou studentské komory akademického senátu DAMU. Naši žáci se zapojí v době 11:35 – 12:05, tedy v době velké přestávky.
  • žáci, protože svou stávkou nevyjadřují svůj nesouhlas se školou, s tímto časovým posunem souhlasí.
  • tímto časovým posunem také chceme zamezit otázkám souvisejícím s absencí žáků ve výuce a sdělujeme, že škola nebude žádným způsobem evidovat žáky, kteří se zúčastní či nezúčastní. Jde o svobodné využití volného času, kteří žáci mají, a škola jim umožní důstojně se stávky zúčastnit, pokud o to mají zájem.
  • vzhledem k otázkám souvisejícím s povinnostmi dohledů nad žáky, jejich bezpečnosti apod. bude shromáždění žáků probíhat v areálu školy a akce se zúčastní učitelé, kteří vykonávají nad žáky v daném čase dohled.

Peter Krupka
ředitel gymnázia